Not Banner
ברוך הבא
אורח

חיפוש מהיר


תנאי שימוש באתר "שקוף בצפון"גולש/תיקר/ה,

אנו מודים לך על כי בחרת לעשות שימוש באתר ההכרויות והארועים "שקוף בצפון", להלן "האתר".
תנאי שימוש אלו יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ו/אובכל חלק ממנו ו/או באיזה מהשירותים המוצעים במסגרתו, ויהוו את המסגרת המשפטית לכך. הינך מתבקש לפיכך לקרוא מסמך זה במלואו ובעיון.

מסמךזה מסדיר את היחסים בין בעלי האתר ובין הגולשים בו, ובכפוף לאמור בו תהיה רשאי לעשות שימוש באתר ולקחת חלק בפעילויות ובשירותים השונים המוצעים במסגרתו (פורומים, צ'טים, בלוגים, רכישת מוצרים, קבלת מידע, השתתפות באירועים וכיו"ב להלן-"השירותים")
במסגרת מסמך זה תהיה למונחים הבאים המשמעות שלהלן:
"
גולש/ת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו.
"
בעלי האתר" - לרבותמנהליו, עובדיו, בעלי מניותיו, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמו.

כל האמור במסמך זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד מתייחס גםלרבים.

כללי

כניסה לאתר ו/או גלישה בוו/או שימוש בשירותים נחשבת הסכמה לתנאי מסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא.


בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש בו, מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי
וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמך זה לביןכל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות מסמך זה והן
אשר תקבענה.

אתר "שקוף בצפון" נועד לשימושם של פנויים ופנויות בלבד, חל איסור על נשואים (למעט "פרודים" להלן) להשתמש באתר.
אתר "שקוף בצפון" נועד אך ורק לשימוש אישי של הגולשים ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.


אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של האתר או כל חלק מהםללא אישור מראש ובכתב של בעלי האתר.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שברשת האינטרנטקיימים אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) ומכילים חומרפורנוגרפי או אחר שאינו מותר לצפייה לקטינים, והאחריות לשימוש ולפיקוח על הצפייהחלים עליו בלבד, והוא פוטר את בעלי האתר מכל אחריותבנושא.


קניין רוחני


זכויות היוצריםוהקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של בעלי האתר או של צדדים שלישייםשהעניקו לבעלי האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, בעלי האתר הינם הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחרייםשל האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודותמסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגיהכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודימחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו - למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זהלהלן (להלן - "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצדשלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץאו לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאתבעלי האתר.


למניעת ספק, מובהר בזה, כי בעלי האתר אינם אחראים לפגיעה אולהפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עםזכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם(Domain Name) וכתובת דואראלקטרוני(e-mail).


תכני גולשים


כלתוכן שיועלה לאתר על ידי הגולשים הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלהאותו כאמור, וזכות היוצרים ו/או זכויות הקניין הרוחני שייכותלו.

 

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדיתוהגולש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו על ידו. הגולש מתחייבשכל הודעה, מסר וכל חומר אחר שנשלח ו/או מועלה על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכותשל אדם אחר ולא יהיה בשום דרך שהיא בלתי חוקי. הגולש לא יעלה באתר חומר בלתיחוקי, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, הגולש לא יאסוף נתונים על גולשיםאחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן הגולש לא יעלה במערכת חומרפרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים לבעליהאתר.


הגולש מסכים ומאשר לבעלי האתר ו/או למי מטעמם לעשות כל שימוש שהואבתכני גולשים ובכלל זה להקליטם ו/או להציגם ו/או להפיצם באתרו/אובאינטרנט, לצרכי בעלי האתר, ליחסי ציבור ולקידום האתר באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לרבות באינטרנט, בעיתונות, במדיה סלולארית ו/אובטלוויזיה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולש ו/או לשלם לו תמורה כלשהי בגיןהשימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שבעלי האתר יפיקו הכנסה בגין השימוש שעשו בתכניהגולשים כאמור. בנוסף שמורה לבעלי האתר הזכות להסיר את תכני הגולשים ו/או כל חלקמהם לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

 
הגולש פוטר אתבעלי האתר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן אוהוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו להם הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכניגולשים המועלים באתר בין על ידו ובין על ידי גולשיםאחרים.


בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את בעלי האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו להם, הקשורים, במישרין אובעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים בכל מקום באתר, וזאת מיד לאחרדרישתם הראשונה של בעלי האתר, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענהאו דרישה כלפי בעלי האתר בקשר עם התכנים האמורים.
משלוח הודעות לחברים באמצעות תיבות הדאר
 
הנהלת האתר שולחת מידי פעם הודעות בנושאים שונים לחברי האתר.
פתיחת כרטיס באתר מהווה הסכמה לקבלת דאר זה בהתאם לחוק דאר הזבל שיכנס לתוקפו בתאריך 1.12.08.
חבר שאינו מעוניין לקבל הודעות דאר מהנהלת האתר יודע על כך בכתב וכרטיסו ימחק מהאתר.
 

פורומים


בעלי האתר מעמידים לרשות הגולשים פורום אינטרנטבאמצעותו יכול הגולש להעלות מפרי עטו באמצעות כתיבת תגובות והודעות.בעלי האתר אינם אחראים לתוכן ההודעות, לתגובות, להתייחסות או לשימוש כלשהו שיעשה בחומר שהועלה על ידי הגולש לפורום ונחשף לכל שאר הגולשים, ואינם אחראים לפרסום המידע הכלול בפורום ברבים. בכלל זה בעלי האתר אינם אחראים לדעות ולתכנים המועלים על ידי הגולשים במערכת, וכן לתוכן המודעות והמידע המסחרי המפורסם בפורומים.

הצהרות והתחייבויות הגולשים:
כשאתם עושים שימוש באתר, אנא עשי בו שימוש בהתאם להוראות התקנון והדין. אנא הימנעי מפגיעה בגולשות אחרות ואף בצדדים שלישיים שאינם צפויים להשתמש באתר. כמו כן, יש להישמע להוראות הפעלה ולהנחיות שנמסור לך מעת לעת;

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, הנך מצהירה ומתחייבת כלפינו כדלקמן (אין בסעיפים שלהלן כדי לגרוע האחד מהשני):

 • לא להעלות כל תוכן המסגיר פרט והעשוי לחשוף את זהותו של קטין, למעט שמו הפרטי ו/או כינויו, כגון: בית הספר שבו הוא לומד, כתובתו, שם משפחתו, כתובת המייל שלו וכיו"ב;
 • לא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע;
 • לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או לשקוף בצפון. 
 • לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו (בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה) משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכדומה; מבלי לגרוע מן האמור, להימנע מפגיעה בזכויות מוסריות של יוצרים (אף אם בידך הרשאה לעשות שימוש ביצירה), ובין היתר להקפיד על ציון שם היוצרים לצד יצירות, בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין. לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או בפרסומו משום פגיעה בזכויות צד שלישי, בין היתר גילוי סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובות אמון, עוולות מסחריות וכדומה;
 • לא להעלות כל תוכן שהוא או פרסומו אינם חוקיים או מהווים (או עלולים להוות) הפרה של דין כלשהו (לרבות על פי צוו איסור פרסום) או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
 • לא להציק או להטריד גולשים אחרים ובכלל זה (בין היתר) לא לערוך "משפטי שדה" לגולשים אחרים וכן להימנע מהצעות מגונות לגולשים אחרים;
 • לא להעלות תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות;
 • לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר;
 • לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס או בלתי הולם;
 • לא להעלות תכנים בעלי אופי מאיים;
 • לא להעלות תכנים פורנוגראפיים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה;
 •  לא להעלות תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור או שיש בהם כדי להעליב;
 • לא להעלות תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת;
 • לא לפרסם פרטים אישיים של גולשים אחרים, לרבות זהותם של הגולשים (אלא אם כן פרסמו אותה) ופרטי ההתקשרות עמם;
 • לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • לא להתחזות לאדם אחר;
 • לא להעלות תוכן שיש בו המרדה או הסתה;
 • לא להעלות תכנים ו/או להפיץ באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית או משלוח הודעת מסר קצר ו/או תוכן שמטרתו לעודד מוצר ו/או שירות ו/או להוציא כספים בכל דרך אחרת, שלא על-פי בקשת הנמענים ו/או באופן המוני;
 • לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי סלולר ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הסלולר, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הסלולר;
 • לא להציף את האתר או כל חלק או שירות בו, בהודעות סרק או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו;
 •  לא לערוך או לפרסם כל פרסום מסחרי, חסות, קידום מכירות, תעמולת בחירות, סקרים או תחרויות, אלא במקומות המיועדים לכך במפורש ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות תקנון זה ;
 • לא להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין;
 • לא לחדור לחומר או לקבצי מחשב שלא כדין או להעביר למחשבים אחרים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים(Worms) ואנדלים ,(Vandals) יישומים מזיקים Malicious) Applications) וכדומה, ולא לבצע כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות חוק המחשבים, התשנ"ה - 1995;
 • לא לפרסם, להציע למכור או להציע להעביר טובין או שירותים למטרות מסחריות או בניגוד לכל דין;
 • לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;
 • לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;
 • לא להשתמש באתר על מנת לארגן כל פעילות אשר עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו, לרבות בעלי האתר;
 • לא להפנות לכל קישור (link) או לתת כל הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה;
 •  להימנע מהצבת קישור לאתר אינטרנט אחר, בין באמצעות קישור (LINK) או שתילה (EMBED או כל טכנולוגיה דומה), אשר אינו עומדים בתנאי תקנון זה;

  אירועים ופעילויות


בעלי האתר רשאים ליזום ולפרסם באתר ובמקומותאחרים אירועים ופעילויות מסוגים שונים, בין אירועים של בעלי האתר,  של צדדים שלישיים או משותפים.
ההשתתפות באירועים ובפעילויות תתאפשר בהתאם לכלליםשיקבעו באתר בנושא זה וביחס לכל אירוע ופעילות.

בעלי האתר ו/או הצדדיםהשלישיים רשאים לגבות תשלום בגין ההשתתפות באירועים ובפעילויות כפי שיקבע עלידם.

כמפורט להלן, בעלי האתר אינם אחראים בכל צורה שהיא לכל פעילות או אירועשיזמו או קיימו צדדים שלישיים, גם אם פרסומם נעשה במסגרת האתר, והאחריות חלה עלהצדדים השלישיים בלבד, ותנאי להשתתפות גולשים בפעילות או אירוע כאמור, הינה הסכמתםלהעדר אחריותם של בעלי האתר.  

נרשם גולש לאירוע או פעילות כלשהי באתרולאחר מכן ביטל את הרשמתו, יוחזר לגולש התשלום שבוצע על ידו בניכוי דמי ביטול כפישיצויין לגבי כל אירוע, זולת אם צוין אחרת לגבי אירועכלשהו

הגבלת אחריות

לגבי שירותים שנרכשו ישירות ממפעילת האתר, ושהתמורה בגינם שולמה לה במלואה, אחראיתהחברה כי הרוכשים יקבלו את השירותים שנרכשו על ידם. היה והשירותים כאמור לא סופקומסיבה כלשהי, יהיה זכאי הרוכש להחזר מלא של הכספים ששילם לחברה.


בעליהאתר אינם מתחייבים כי לא יחולו הפרעות, הפסקות וטעויות באתר, בתקשורת עימוובשירותים המסופקים, ואלו אינם חסינים מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל בעלי האתר, מי מספקיהם ו/או מימטעמם.


בעלי האתר אינם אחראים לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים כהגדרתם לעיל במסמך זה, ובכלל זה אינםאחראים לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודותמסחריים, בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתרובשירותים המוצעים והכלולים בו.


כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ובעלי האתר אינםאחראים לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/אולצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.


בעלי האתר אינם אחראים לדעות ו/או לתכניםו/או למסרים של הגולש אשר מועלים לאתר ו/או לכל שירות שניתן במסגרת האתר, והם אינם אחראים לפרסום המידע הכלול בפורומים ו/או בכל שירות אחרשל בעלי האתר ברבים. כמו כן, בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסדו/או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של פורומים אלה, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודותמסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעהבפרטיות.

הגולש מצהיר כי ידוע לה שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר ו/או לכל שירותאחר של בעלי האתר הוא באחריות הבלעדית של הגולש והוא אחראי בלעדית  לתכנים ו/אולתמונות שהועלו ו/או נשלחו במערכת.


הגולש מתחייב שכל תמונה, תוכן וכלחומר אחר יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר ובשום דרך שאינה חוקית. הגולש לאיעלה באתר חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגועו/או להטריד גולשים אחרים. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר ו/או לכל שירותאחר של בעלי האתר תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודדהתנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמוכן הגולש לא יעלה במערכת חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרוםלבעלי האתר נזקים (לעיל ולהלן - "התכנים האסורים"(.


בעלי האתר אינםמפקחים על התכנים המועלים לאתר ואינם אחראים לתכנים אלה. עם זאת, בהתאם לבקשתהגולשים ו/או לפי שיקול דעתם הבלעדית, שומרים לעצמם בעלי האתר את הזכות להסיר כלמידע או תוכן מכל מין וסוג, בין היתר, במידה ואלו ימצאו פוגעים, מפרים, לא נאותיםוכד'. כמו כן, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם להםו/או למי מטעמם ו/או למפעיליהם בעקבות התכנים האסורים

 
כמו כן בעליהאתר אינם אחראים על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ביןבמישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ופורטלי תוכן אחרים אליהם קיים קישור(Links) מתוך vt,r, ובלבד שהגולש לא שילם למפעילי האתר עבור שירותיםאלו.


כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים במערכת נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועלאחריותו הבלעדית.


במידה והגולשים התקשרו עם גורמים שלישיים כלשהם דרךהאתר ו/או בעקבות גלישה בו (לרבות בעלי מקצוע כלשהם, ספקים, נותני שירותים, עורכיפעילויות ואירועים וכיו"ב), לא יהיו בעלי האתר אחראים לכל הוצאה או נזקים ו/אוטענות אחרות, שיהיו לגולשים כתוצאה מהתקשרויות אלה ואלו יפנו לצדדים השלישיים בלבד.


לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי בעלי האתר בגין טיבהמידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר ו/או בפורטלים שלאחרים, יכולתם, איכותם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש, והוא מוותר בזה על כלטענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד בעלי האתר ו/או כנגד מימטעמם.


פרסום תכני גולשים או הצבת קישור באתר על ידי בעלי האתרלא תתפרש כהצעה לגולשים, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של בעלי האתרלתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרותהפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פישיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.


בעלי האתר אינם אחראים בגין כלנזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או נסיבתי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/אואובדן הרווחים הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצריםבאתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילו פיקוח כלשהועל התכנים המוצבים באתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אםנודע להם על האפשרות לנזק שכזה, שיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשורוהנוגע לאתר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.


היה ובעלי האתר ניסו מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריותכלשהי עליהם.


בשום נסיבות לא תחול על בעלי האתר ו/או מי מטעמם אחריותכלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/אוכל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגיןאובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיאבשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה שלשירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לבעלי האתר או מי מטעמם עלהאפשרות של דמי נזיקין כאמור.


הגנת הפרטיות


הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד הגולש לכך שבעלי האתר יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שהינועושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. בעלי האתר רשאים להשתמש בכלמידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתםותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים שלבעלי האתר.


בעלי האתר מקפידים לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה עלהוראות חוק הגנת הפרטיות והם ישמרו על פרטיות הגולשים ולא יגלו למי שאינו מורשה לכךעפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולשים או כל מידע אחר בנוגעאליהם, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולשים עצמם.


בגלישהבאתר ובשימוש בשירותים מסכים הגולש כי בעלי האתר יעשו שימוש בפרטיו לשםקבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלוו/או באמצעים אחרים. אם הגולש אינו מסכים לכך עליו להודיע על כך בכתב לבעליהאתר.


ניתוק, הפסקה ושינויים


בעלי האתר רשאים להסיר מהאתר כל תוכן, מידע, פרסום וכיו"ב, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללאצורך במסירת הודעה על כך לגולשים. מבלי לגרוע מכלליות האמור רשאים בעלי האתר לחסוםו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרוםלהפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופןהמעורר חשד סביר, כי הגולש פועלת באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים במסמךזה.


כמו כן רשאים בעלי האתר לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותיםבכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיותבמערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.


איןבחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על בעלי האתר אחריותכלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי מסמךזה.


בעלי האתר יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותיםבמסגרתו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל בלא צורך להודיע לגולשים. לגולשים לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר בגין ביצוע שינוייםכאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.


הצהרות והתחייבויות הגולשים


בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור במסמך זה, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי בעלי האתר כדלקמן:

-
לא להשתמש ו/או להעלותלאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, אומעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשותהציבור.

-
לא להציק לגולשים אחרים בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות.

-
לא לכלול בתכני גולשים המועלים על ידו חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויותיוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהןשל צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויותחוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.

-
כי ידוע לווהינו מסכים כי בעלי האתר הם הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכני גולשים, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים על התמונות המועלות לאתר ו/או לכל שירות אחר שלבעלי האתר.

-
כי במידה ויפר זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לשירות של בעלי האתר, לרבות העלאת תמונות ו/או תכני וידאו לאתר, כאשרהוא אינו הבעלים החוקיים של הזכויות בתכנים המועלים, הוא מייפה את כוחם של בעליהאתר להסיר מעצמם כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא. מבלי לגרוע מהאמורלעיל, רשאים בעלי האתר לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמולהם.

-
כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה על ידו לאתר ו/או לכל שירות אחר של בעלי האתרבצורה פרטית הוא באחריותו הבלעדית והוא אחראי בלעדית לתוכן שהועלה.

-
לאלהציף פורומים בהודעות סרק, שאינן מאפשרות דיון סביר בפורום.

-
לא להעלותתכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM" או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוניאו הודעותSMS שלא על-פי בקשת הנמענים.

-
לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים בפורום.

-
לא להטריד גולשים אחריםבפורום, לא לפגוע בגולשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת.

-
לא להעלותלאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחהבביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

-
לא לכלול כל חומרהמהווה לשון הרע על אדם.

-
לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כלדין.

-
לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר או לעבירה על החוק.

-
לאלפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון.

-
לא לערוך פרסום מסחריבאמצעות פורומים באתר.

-
לא להשתמש בשירותים של בעלי האתר לצורךביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;

-
להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לו, מעת לעת, ע"י בעליהאתר.

-
לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועותכסוס-טרויאני, תולעים, ואנדלים,יישומים מזיקים וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמשאו להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - .1995.

-
לא לשלוחהודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים.

-
לא לכלול כל חומרהנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרותעימם.

-
לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנותמחשב, קבצים דיגיטליים, פורטלי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלאתשלום או הרשמה כאמור.

-
לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעותהדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.

-
לא להפנות לכל קישור(link) או לתתהפניה אחרת לחומר שפירסומו נאסר לפי מסמך זה.

-
לשמור בסוד ו/או לא לגלותו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות ו/או את אמצעי הגישה לרשתהאינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לו ע"י בעלי האתר, אלא אם קיבל את הסכמתם לכךמראש ובכתב.לגבי גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורטלעיל רשאים בעלי האתרלהסיר התכנים שהעלה ולחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתרולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי בעלי האתר ו/או נמנעה כניסתו לאיהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.


הגולש ישפה את בעלי האתרמיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבותהוצאות משפטיות, אשר יגרמו להם ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשהדרכו באתר ו/או בשירותים, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר עלכל טענה או דרישה כלפי בעלי האתר בקשר עם הגלישה באתר והשימוש בשירותיםהאמורים.


הדין החל וסמכות שיפוט


דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בבתי המשפט בחיפה בלבד.