שקוף בצפון – הכרויות בצפון – היכרויות פנויים פנויות בצפון – בילויים בצפון
 
הצטרפות

1. מועדון חברים שקוף בצפון ("המועדון") מנוהל ומופעל ע"י שקוף בצפון   אחזקות בע"מ,
 ת.ד. 174, בית לחם הגלילית.
2. ההצטרפות למועדון לקוחות שקוף בצפון  (להלן: "המועדון") היא באמצעות רכישת כרטיס חבר (להלן: "כרטיס החבר"). כרטיס החבר הינו אישי והזכויות מכוחו מוקנות אך ורק לרוכש כרטיס החבר, אשר פרטיו מופיעים ברישומי המועדון, כפי שנמסרו על-ידי הרוכש במעמד ההצטרפות למועדון ובכפוף לתנאים והמגבלות המפורטים בתקנון זה.
3. הצטרפות למועדון חברים שקוף בצפון תתאפשר אך ורק לנרשמי אתר ההכרויות "שקוף בצפון", על פי הקריטריונים שהוגדרו בהרשמה לאתר ההכרויות.
              הצטרפותו של אדם כלשהו למועדון מותנית בהסכמת הנהלת המועדון (להלן: "ההנהלה") וזו תהיה רשאית לסרב לבקשת הצטרפות למועדון בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והסופי, ללא שתהיה מוטלת עליה חובה כלשהי לנמק את סירובה כאמור. ההנהלה תהיה רשאית לסרב לבקשת הצטרפות כלשהי, אף אם נגבו בגינה בפועל דמי חבר, ובלבד שדמי החבר ששולמו בגינה, אם שולמו, יושבו למבקש להצטרף באופן מלא. בכל מקרה, הנהלת המועדון לא תשא ולא תחויב בהפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהם.

4.  בסמוך לאחר הצטרפות כל חבר למועדון, יונפק לחבר כרטיס מועדון הנושא את מס' החבר (הכרטיס").
               הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. בכל מקרה של אובדן/גניבה/פגם וכיו"ב של הכרטיס, לאחר שניתנה על כך הודעה לחברה (והומצא לחברה על פי דרישתה הכרטיס הפגום ו/או כל אישור שהתבקש על ידי החברה המעיד על כל אובדן/גניבה/פגם וכיו"ב כאמור). תנפיק החברה לחבר, תמורת תשלום כפי שיקבע מעת לעת על ידי החברה, כרטיס חדש אשר יעמוד בתוקפו עד לתום תקופת החברות.
5. ההנהלה תהיה רשאית לבטל כרטיס חבר ו/או להפסיק חברות של חבר מועדון כלשהו, בכל אחד מהמקרים הבאים: מסירת פרטים שגויים או לא נכונים, שימוש לרעה בכרטיס החבר, העברת כרטיס החבר למי שפרטיו שונים מהפרטים שנמסרו בעת הגשת בקשת ההצטרפות, התנהגות לא הולמת של חבר, מעשה גניבה, מרמה וכיו"ב ו/או ביצוע רכישות אשר לא כובדו ו/או נמצא בהתיידנות משפטית עם החברה. מובהר כי היה ובוטל כרטיס החבר ו/או הופסקה חברותו של חבר מועדון בנסיבות המפורטות לעיל, לא יהיה זכאי החבר להחזר כספי כלשהו.

6. האחריות לעדכון ההנהלה, בכל מקרה של שינוי בפרטי חבר מועדון, לרבות כתובתו, כתובת הדואר אלקטרוני, מספר הטלפון או פרטים אחרים מוטלת על חבר המועדון לבדו. מובהר כי אי עדכון או איחור בעדכון פרטים כאמור, עלול לשלול מההנהלה את היכולת לעדכן במועד ו/או בכלל את חברי המועדון בפרטיהם של מבצעים, הטבות, פרסומים והודעות למיניהם ובמקרה כזה ההנהלה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לחבר המועדון עקב כך.
7. גובה דמי החבר נתון לשיקול דעתה של ההנהלה והוא עשוי להשתנות מעת לעת, ובלבד שחבר מועדון לא יידרש לתוספת תשלום כלשהי בגין כרטיס החבר אותו הוא מחזיק בידו, עד לתום תקופת החברות במועדון על-פי אותו כרטיס.
8. הקפאת מנוי – לחבר זכות להקפיא את חברותו באתר לתקופה של עד חצי שנה. לצורך בצוע ההקפאה יפנה המנוי בכתב אל הנהלת המועדון, יפרט את תקופת ההקפאה המבוקשת ויחזיר   את כרטיסו.  תקופת ההקפאה תזקף לזכותו   ומועד סיום המנוי ידחה בהתאם.


 הטבות ומבצעים לחברי המועדון

1. החברות במועדון מזכה את החבר ליהנות בתקופת החברות בהטבות שונות אשר יוצעו על ידי החברה, הכל בתנאים ובאופן על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וכפי שיפורסם מעת לעת על ידי החברה, באופן שיקבע על ידי החברה ("ההטבות"). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לשנות את היקף ההטבות ושוויון, לקצוב את התקופה בה ניתן לממש הטבה, לקבוע כי הטבה ניתנת למימוש עד גמר המלאי, לקבוע כי מימוש הטבה מותנה בתשלום או בנקיטת פעולה כלשהי וכיו"ב, והכל בכל עת ועל פי שיקול דעת החברה.

2. ההטבות הינן אישיות ואינן ניתנות להמחאה ו/או להעברה וכן אינן ניתנות להמרה לכסף או לשווה כסף או להטבה אחרת.

3. חברי המועדון יהיו זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירים מיוחדים לחברי המועדון, להשתתף במבצעים ייחודיים ולקבל הטבות אחרות, הכל כפי שיוחלט מעת לעת על ידי הנהלת המועדון (להלן: "ההטבות" או "ההטבה", לפי העניין). מטבע הדברים, ההנהלה אינה מתחייבת כי ההטבות המשתנות מעת לעת, יהיו זהות בערכן הכלכלי ו/או הכספי, לאורך כל תקופת החברות במועדון.

4. ההטבות מהן זכאים חברי המועדון ליהנות יפורסמו על-ידי ההנהלה באמצעים פרסומיים על-פי שיקול דעת ההנהלה. ההנהלה תעשה כל מאמץ לעדכן את חברי המועדון בפרטי ההטבות האמורות באמצעות הדואר האלקטרוני, בכתובת שנמסרה על-ידי חבר המועדון בעת  ההצטרפות או כפי שעודכנה מעת לעת על-ידי חבר המועדון.

5. כל הטבה לה זכאי חבר מועדון תינתן לחבר המועדון אך ורק כנגד הצגת כרטיס חבר תקף ותקין, אשר פרטיו זהים לחלוטין לפרטים שנמסרו על-ידי חבר המועדון בעת הגשת בקשת ההצטרפות ו/או כפי שעודכנו על ידו מעת לעת. 

6. כרטיס חבר יזכה בהטבות, אך ורק את חבר המועדון שפרטיו מופיעים על גבי כרטיס החבר.     כל כרטיס חבר יזכה את בעליו בהטבה אחת בלבד.


כללי

1. ההנהלה וכל מי מטעמה אינם אחראים בשום צורה ואופן לכל התקשרות, מכל מין וסוג שהוא, בין חבר מועדון כלשהו לבין צד ג' כלשהו, לרבות במסגרת ו/או על-פי פרסומים כלשהם שהופצו ו/או נשלחו על-ידי ההנהלה. כל התקשרות כאמור לקבלת שירות או לרכישת מוצר תהא באחריותו הבלעדית של נותן השירות או המוצר כאמור וההנהלה אינה ולא תהיה אחראית לטיבם של השירותים ו/או איכותם של המוצרים אשר יסופקו לחבר המועדון, אם בכלל.
2. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור למועדון, החברות בו, ו/או קיום הוראות תקנון זה וכל הנובע מהם, תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה בלבד.